หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » Kula Vati
 
เข้าชม : ๒๖๙ ครั้ง
An Analytical Study of Action (Kamma) in Theravāda Buddhism (Buddhist Studies)
ชื่อผู้วิจัย : Kula Vati ข้อมูลวันที่ : ๑๕/๐๘/๒๐๑๘
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  Banjob Bannaruji
  Sanu Mahathanadull
  -
วันสำเร็จการศึกษา : 2018
 
บทคัดย่อ

Abstract

This Qualitative research has three objectives, namely: (1) to Study Concept and the Origin of Kamma in Theravāda Buddhism (2) to Study Practical of Kamma in Theravāda Buddhism (3) to Analyze Kamma in Theravāda Buddhism and Apply Kamma result in Daily Life. Kamma means intentional body, verbal and mental action. In the ultimate sense, Kamma means volition. If the volition is good, Kamma is good; and If the volition is bad, Kamma is bad. Kamma is a law of nature and is not controlled by any being. There is no involvement of self, soul, God, or Creator in this phenomenon. Each one is the architect of his own fate and destiny. The past actions influence the present, and the past and the present actions influence the future.

Kamma and it working is behind different kinds of existences, difference in appearance, characteristic, intelligence, aptitude, wealth, health, etc., among beings. The personal, social, and psychological differences are due to Kamma. All Kamma bear the nature of producing result. Through the development of Eightfold Noble Path, all defilement got eradicated; and one become an Arahant. After the passing away into Nibbāna, all Kamma become defunct, and one is free from Kamma.

 

Download

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕