หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » Indanyani
 
เข้าชม : ๒๓๓ ครั้ง
An Analytical Study of the Four Noble Truths in Theravāda Buddhism (Buddhist Studies)
ชื่อผู้วิจัย : Indanyani ข้อมูลวันที่ : ๑๕/๐๘/๒๐๑๘
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  Banjob Bannaruji
  Sanu Mahathanadull
  -
วันสำเร็จการศึกษา : 2018
 
บทคัดย่อ

Abstract

This qualitative research has been learned on the documentary based. There are three objectives, namely: (1) to study the context and origin of the Four Noble Truths, (2) to study the meaning and practice of the Four Noble Truths and (3) to analyze and apply the Four Noble Truths in Theravāda Buddhism.

The findings show the Four Noble Truths are the most standard higher virtuous teachings of the Buddha which are conducive to attain Nibbāna. A practical method of the Four Noble Truths with appropriate method. It has also given of their individual context in order to know their distinctions and distinguished characters of the Four Noble Truths. In order to make an ideal humanity by the solution of the problems, the teaching, their idea characters from the well-known people and from the Buddha’s teachings.

Download

 

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕