หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » hukhavati
 
เข้าชม : ๒๑๐ ครั้ง
The Way of Application of the Four Sublime States (Brahmavihàra) Doctrine in the Daily life of Nuns (Buddhist Studies)
ชื่อผู้วิจัย : hukhavati ข้อมูลวันที่ : ๑๕/๐๘/๒๐๑๘
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  Phra Rajapariyattimuni
  Sanu Mahathanadull
  -
วันสำเร็จการศึกษา : 2018
 
บทคัดย่อ

Abstract

This is a qualitative research it consists of three objectives: (1) to study the problems and causes of nuns in practicing the four sublime states, (2) to study the concept of the four sublime states (Brahmavihara) in the Buddhist texts, and (3) to apply the way of application of the four sublime states doctrine in the daily life of nuns. The results show the problems of nuns to practice the four sublime states and causes that nuns make in practicing the four sublime states. the four Brahmavihàra are the most standard higher virtuous teachings of the Buddha which are conducive to attain Nibbàna and it has shown that a practical method of the four Brahmavihàra with appropriate processes. It has also given of their individual context in order to know their distinction and distinguished characters of the four Brahmavihàra. in order to make an ideal society by the solution of the problems, issues and conflicts, the people should follow the bright instances: the teaching, their ideal characters from the well-known people and from the Buddha's teachings.

Download

 

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕