หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » Punnyakāmi
 
เข้าชม : ๒๔๑ ครั้ง
An Analytical Study of the Seven Factors of Enlightenment in Bojjhaïga Sutta as a Protection against Sickness in Theravada Buddhist Perspective (Buddhist Studies)
ชื่อผู้วิจัย : Punnyakāmi ข้อมูลวันที่ : ๑๕/๐๘/๒๐๑๘
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  Banjob Bannaruji
  Sanu Mahathanadull
  -
วันสำเร็จการศึกษา : 2018
 
บทคัดย่อ

 

Abstract

This research has been learned on the documentary based. There are three objectives of this research: (1) to study the context and origin of Bojjhaïga sutta, (2) to study the concept of the seven factors of enlightenment in Bojjhaïga sutta in Theravāda Buddhist scriptures and (3) to analyze the seven factors of enlightenment in Bojjhaïga sutta as a protection against physical sickness in Theravāda Buddhist perspective.

Firstly, the findings show the seven factors of enlightenment in the undeniable stories at the time of the Enlightenment. Secondly, it has understood the concept of each factor in Pāli canon, commentaries, Pāli dictionaries and the books of modern scholars. It also has found the type of each factor and the doctrines relating to the seven factors of enlightenment in Pāli canon. Finally, it has known clearly the application of these factors by contemplation of the seven factors of enlightenment. It also has known the significance of the seven factors of enlightenment and the benefits of the development of these factors in here and after.  

Download

 

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕