หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » Phra Huynh Minh Thuan
 
เข้าชม : ๒๗๑ ครั้ง
Theravāda Upasampadā in Vietnam: A study based on Vinaya Perspective (Buddhist Studies)
ชื่อผู้วิจัย : Phra Huynh Minh Thuan ข้อมูลวันที่ : ๑๕/๐๘/๒๐๑๘
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  Phramaha Somphong Khunakaro
  Phramaha Nantakorn Piyabhani
  -
วันสำเร็จการศึกษา : 2018
 
บทคัดย่อ

Abstract

This research work is Theravāda Upasampadā in Vietnam: A study based on Vinaya Perspective. This Study has three objectives: (1) To study the Upasampadā in Early Buddhism. (2) To study Theravāda Upasampadā in Vietnam. (3) To analyze Theravāda Upasampadā to the ways of Vietnamese life.

This study divided into five chapters and each chapter is based mainly on documentary research such as primary sources, historical, traditional culture, and customary practices.

The Upasampadā has many types but there only one type is available until now, the type of Ñatticatutthakamma Upasampadā (Upasampadā Received by the Formal Act Consisting of a Motion and Resolution).

The result of the research work which obtained the role of Upasampadā, the ceremony of Upasampadā in Vietnam, and the view of Upasampadā in Vietnam society. The candidate gets Upasampadā in Vietnam has different purpose including the purpose of rid of suffering, but no matter what the aim of candidate, Upasampadā procedure must be held based on Vinaya pitaka as the Buddha had mention in Early Buddhism. This research supportes to make an understanding the meaning of Upasampadā, the different types of Upasampadā and the Upasampadā is practices in Vietnam.

 

Download

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕