หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » Bhikkhuni Bui Thi Thu Thuy
 
เข้าชม : ๒๔๑ ครั้ง
An Analytical Study of the Way of The Practice of Truc Lam Zen School in Vietnam (Buddhist Studies)
ชื่อผู้วิจัย : Bhikkhuni Bui Thi Thu Thuy ข้อมูลวันที่ : ๑๕/๐๘/๒๐๑๘
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  Phramaha Somphong Khunakaro
  Sanu Mahathanadull
  -
วันสำเร็จการศึกษา : 2018
 
บทคัดย่อ

Abstract

This thesis is qualitative research with three objectives: l) to study the origin and development of the Way of the Practice of TLZS, 2) to analyze the content of the way of practice of TLZS and 3) to study the influences of the way of the practice of TLZS in Vietnam. The research methodology used is primarily documentary; data were collected from Vietnamese Zen texts; Taisho Tipiṭaka sources. The need for the current study is significant and provides a comprehensive, emphasize the meaning and value of the way of practice TLZS in the history of Vietnam.

The perspective of the thesis figured out the origin of the way of the practice of TLZS in Vietnam. Zen Buddhism stretched of the long-term in golden historical pages in Vietnam, especially TLZS, This is the culmination of Zen Buddhism in Vietnam perfectly both form and content. TLZS’s essence can be cut right to the core of the matter and can only be answered by our own and the best answer itself is  "practice". The big deal in this case, one of the key points of Vietnamese Zen Buddhism is intuitive understanding, to break the ice of voidness and attain into the realm of Buddhahood without effort but naturally. In the first objective, I would like to return and take a deep look of the origin and process of development of TLZS for us to catch and understand the past and present. I think it is really important to listen what those before us discern. We need to keep in touch their origin, preserve it, and pass it down to those after us for bright development. In the second objective, I would like to analyze and emphasize the value and meaning of the way of practice of TLZS, because I want to let me comprehend this kind of beautiful meditative technique. Using it becomes a effective link to revive prosperous the Tran Dynasty time for now. Above all this, I also want to let others know, how beautiful and useful TLZS brings us to enjoy and throw ourselves into the realm of endless happiness. And the last objective I would like to make deep and large clarification the important role of TLZS by researching its influences on Vietnamese society through values and meanings and hope to cultivate good enough to make us feel attractive, impressive, honorable and respectful to our devoted life, attainment, and achievements. TLZS itself is the great and bold marks of Vietnamese Buddhism population, As a result, beyond the words and sentences, the way of the practice of TLZS has been giving the spiritual way to adapt to meditators in earnest to reach the higher realm of welfare and revive the golden period of Vietnamese Zen Buddhism for later generations contribute the Buddhist foundation more and more spreadable and thriving.

Download

 

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕