หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » Phra Nguyen Hoang Phuc
 
เข้าชม : ๑๐๘ ครั้ง
An Analytical Study of Kathina Robe in Theravāda Buddhism (Buddhist Studies)
ชื่อผู้วิจัย : Phra Nguyen Hoang Phuc ข้อมูลวันที่ : ๑๕/๐๘/๒๐๑๘
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  Phramaha Somphong Khunakaro
  Sanu Mahathanadull
  -
วันสำเร็จการศึกษา : 2018
 
บทคัดย่อ

Abstract

This qualitative research has three objectives, namely: (i) to study of the origin and development of Kathina robe in Theravāda Buddhism; (ii) to study of the concept and practice of Kathina in Theravāda Buddhism; (iii) to analyze of Kathina in Theravāda Buddhism. The findings of research show the origin and development of Kathina in Theravāda Buddhism, special focus on historical background of origin of Vinaya, the Kathina robe in the past. And then, it will be explored into the concept and practice of Kathina in Theravāda Buddha: first of all, concept of Kathina in Theravāda Buddhism: the meaning of Kathina, the Character of Kathina in different receiver and time. Regarding to practice of Kathina, it will be explained the procedure of Kathina with eight steps. The last objective, the researcher will explore the analysis of Kathina in Theravāda Buddhism with special focus on three main sub-divisions: the important of Kathina, the benefits of Kathina, and the role of Kathina in there.

 Download

 

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕