หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » Bhikkhuni Nguyễn Thị Hiền (Thích Nữ Liên Liễu)
 
เข้าชม : ๔๓๗ ครั้ง
The Success of Helping-Parents Training Course for Vietnamese Children Based on the Buddha’s teachings
ชื่อผู้วิจัย : Bhikkhuni Nguyễn Thị Hiền (Thích Nữ Liên Liễu) ข้อมูลวันที่ : ๑๕/๐๘/๒๐๑๘
ปริญญา : พุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  Phra Rajapariyattimuni
  Banjob Bannaruji
  Sanu Mahathanadull
วันสำเร็จการศึกษา : 2018
 
บทคัดย่อ

Abstract

This dissertation is qualitive research including survey opinion of the participants which is aimed for the following three objectives: (1) To study the gratitude problems of Vietnamese children in the present society; (2) To study the Buddha’s teachings regarding gratitude principle, cultivation and training process; and (3) To propose the “helping-parents” training course for Vietnamese children base on the Buddha’s teachings.

This work is a combination between survey opinion, training the Buddhist value regarding “helping-parents,” and documentary research methodology. The research process initially used discussion about the theoretical issues such as gratitude problems, gratitude principle and ways for cultivating gratitude as well as the perspective of psychology. A practical study of ninety-three trainees ages vary from fourteen to twenty-sixth and of their parents, through questionnaires assessment on the training course has been made to collect the evaluation of the trainees and their parents themselves about feeling of their filial duty. The initial results have shown the important areas of the trainee’s perception about “helping-parents” and the suggestions for the development of filial piety for children via the Buddha’s teaching approach. Finally, the overall results have indicated that the “Helping-Parents Training Course for Vietnamese children based on the Buddha’s Teachings” is highly successful with high percentage of children’s satisfaction, above 80% corresponding to the “feeling good” that everything is going well at the retreat, the likeness on meditation and chanting, and their much happiness to attend the retreat.

Download

 

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕