หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » Venerable Okkansa Siddhi
 
เข้าชม : ๔๒๖ ครั้ง
A Metta-Buddhist Integrated Method for Conflict Management in The Modern Societies
ชื่อผู้วิจัย : Venerable Okkansa Siddhi ข้อมูลวันที่ : ๑๕/๐๘/๒๐๑๘
ปริญญา : พุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  Sanu Mahathanadull
  Phramaha Somboon Vuḍḍhikaro
  -
วันสำเร็จการศึกษา : 2018
 
บทคัดย่อ

 

    

Abstract

 

 

 

This qualitative research has three main objectives are: 1) to study the current conditions of conflict in the Modern Society, 2) to study the Metta Methods for conflict management based on Buddhism, 3) to propose a Metta Buddhist integrated Method for Conflict management in the Modern Society.

 

 

The study which described the first objective is based on the concept of Metta conditions of conflict in Modern Society also in some of other terms in Theravāda Suttas of the Pāli Canon’s, Sutta-Nipāta and Khuddaka-patha and practices of loving-kindness meditation as Brahma-Vihāra, Metta Karunā, Muditā and Uppekkhā. In this universe there can be mentioned a Metta more than other necessities it the most powerful and can absend any battles and conflicts in this modern society. The second objective, to study the Metta-Methods for conflict management based on Buddhism “Non-violence”, “ahimsa” and “mother’s love” in Theravāda Buddhism. Including Mahāyāna Suttas, surroundedly the concept of Metta, it is the ultimate enlightenment and the final goal of Metta Meditation practice in Buddhism here means Theravāda and Mahayana Buddhism. The third objective, to  propose a Metta Buddhist integrated Method for conflict management in the Modern society. How and why and what happened during this modern times. According to the method of Metta Meditation practice our fulfillment of craving mind transferred into pure mind, absolute tranquil essence, the ultimate reality, paramatha-sacca of the concept of Buddhism in Theravāda and Mahāyāna gradually attain the enlightenment. Buddhism teaches how to control the conflict by practicing of the Metta, Buddhist integrated Method and how can change this our modern society to peaceful of this world indeed.

 

 

The essentially Buddhism of both Theravāda and Mahāyāna is definitely practicing to achieve a pure state of mind, to live with Metta Method so all defilements of human-beings happening conflict in modern society absent, suffering ceases and also including metta methods of the Buddhism. The researcher propose this integrated method for conflict management in the Modern Society in the present reality according to Buddhism.

 

 

 

 

Download

 

 

 

 

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕