หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » Ven. Dharma Rakshit Bhikkhu
 
เข้าชม : ๔๔๙ ครั้ง
The Buddhist Effective Method for Solutions of Kāmarāga in the Modern Societies
ชื่อผู้วิจัย : Ven. Dharma Rakshit Bhikkhu ข้อมูลวันที่ : ๑๕/๐๘/๒๐๑๘
ปริญญา : พุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  Sanu Mahathanadull
  Phramaha Somboon Vuḍḍhikaro
  -
วันสำเร็จการศึกษา : 2018
 
บทคัดย่อ

Abstract

               There are three objectives in this Qualitative dissertation:  (1) to study the Concept of Kāmarāga in Theravāda Buddhism; (2) to study the Status and Case Studies of Kāmarāga in Theravāda Buddhism, and (3) to create a Buddhist Effective method for Solutions of Kāmarāga within modern societies.

               The meaning of “Kāmarāga” is “Sexual Gratification”. According to Buddhism, Kāmarāga has been a fundamental stumbling-block to the achievement of liberation (nibbāna); or to achieve any kind of development in the contemporary problematic societies in general. As the same case, Kāmarāga has become a fundamental issue which has been seized the entire peace and happiness in the modern societies.

               The lack of understanding of the role of Kāmarāga in the Buddhist term has produced among the people in the societies to view Kāmarāga as the ultimate happiness of every human’s existence. In order to get any forms of development of by-passing of Kāmarāga not seeing as significantly a problem; as a result of this our total social environment has been led by chaos and confusion.

               The Buddha’s teaching proclaims the effective method for solution of Kāmarāga both in the monastic and social contexts for human development: nibbāna for monastic and long lasting happiness in the societies, however step by step can attain Nibbāna.

               The concept of Kāmarāga in Theravāda Buddhism has given a range of things, such as: the researcher has provided the definition of Kāmarāga in accordance with the Pāli Buddhist scriptures, in order that to understand about the general concept of the viewpoints of Indians, Buddhists and Westerns.

               The researcher also traced about supportive and destructive factors of Kāmarāga. As supportive factors of Kāmarāga, he has brought the three core issues in Buddhism, such as: desire, greed and delusion. On the other hand, as destructive factors of Kāmarāga, the researcher took very important facts such as: morality, concentration and wisdom. The Solutions for both monks and laity are firstly, to monks, must absolute cut off all of the sexual desire from the monk’s mind. And secondly, to the laity, they must temporary or incomplete reduce the sexual desire from their mind.

 Download

 

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕