หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » Phra Aleksandr Berezin Dhammavudho
 
เข้าชม : ๔๑๓ ครั้ง
A study of historical and current development of Russian Buddhism
ชื่อผู้วิจัย : Phra Aleksandr Berezin Dhammavudho ข้อมูลวันที่ : ๑๕/๐๘/๒๐๑๘
ปริญญา : พุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  Phramaha Somphong Khunakaro
  Phra Rajapariyattimuni
  -
วันสำเร็จการศึกษา :
 
บทคัดย่อ

Abstract

 

This Dissertation is a mixed research, which has three objectives: (1) to study the historical processes of development and adaptation of the Buddhism in Russia, (2) to identify the main characteristic features of neoteric Buddhist communities in Russia and (3) to determine the main factors of spreading and developing Buddhism in Russia.

Regarding a research, it was found that Buddhism came to Russia in the process of incorporation into the country of Mongol people, who profess Buddhism traditionally. Because of the persistently unfavorable socio-political conditions, Dhamma was unable to achieve popularity in Russian society.

Over the past 150 years, many new phenomena have influenced the development of Buddhism in Russia. These phenomena have formed an additional format of Buddhism, namely, non-ethnic Buddhism. The non-ethnic Buddhist communities, which were studied during the research, are located in the Ural region of Russia. They refer themselves to the Tibetan tradition. However, the revealed features of the communities are of a modern nature.

In the process of studying the main factors, that influence the development of Russian Buddhism, the author analyzed government, foreign Buddhist influence, political situation, other religions, science and eminent person.

Achieving the objectives of the study allows us to create a clear picture of Buddhism in Russia, not only as a bright religious aspect but also as a profound historical process, as an ever-changing phenomenon.

Download

 

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕