หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » Guo Zaiping
 
เข้าชม : ๔๒๑ ครั้ง
An Analytical Study of Mindfulness-based Therapy for Reducing Depression from Buddhist Perspectives
ชื่อผู้วิจัย : Guo Zaiping ข้อมูลวันที่ : ๑๕/๐๘/๒๐๑๘
ปริญญา : พุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  Phra Rajapariyattimuni
  Lu Kaiwen
  -
วันสำเร็จการศึกษา :
 
บทคัดย่อ

               Abstract

This dissertation is an analytical study. It applies a transdisciplinary research and a case study. It has three objectives: (1) To study the Depression in Psychology and clinical treatments of mindfulness; and (2) to study Buddhist mindfulness applications for reducing Depression; finally (3) to analyze two kinds of mindfulness and integrate the function for reducing Depression.

Achieving the objectives of the study allows to know that (1) Depression and its treatments are related to the management of emotions and cognitions, the latter two could cause physiological and psychological changes, and mindfulness practice is used to change them by cultivating specific attitudes and forming alternative schemas; and (2) Buddhist mindfulness is for cultivating three kinds of wisdom from threefold training to change one's life realm, so it is about ascension of life realm by the positive feedback loop of study, practice and realization; finally (3) Psychological mindfulness is popularized with a scientific package, so it helps practitioners to get knowledge. But Buddhist mindfulness emphasize the ascension of life realm, so it helps to get wisdom. In order to form a harmonious life style or even enlightenment style that has no way to cause Depression or other sufferings, mindfulness functions to integrate subjective and objective dualism which could transform the mind from learning to learned states.

 Download

 

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕