หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » Busakorn Watthanabut
 
เข้าชม : ๔๕๗ ครั้ง
A Conceptual Model of Buddhist Human Resource Development for Quality of Work in Organization.
ชื่อผู้วิจัย : Busakorn Watthanabut ข้อมูลวันที่ : ๑๕/๐๘/๒๐๑๘
ปริญญา : พุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  Sanu Mahathanadull
  Phramaha Somboon Vuḍḍhikaro
  -
วันสำเร็จการศึกษา : 2018
 
บทคัดย่อ

Abstract

             The objectives of this qualitative research  are 1. To study the principle and process of human development in Buddhism. 2. To study the theory, principle and process of human resource development. 3. To integrate the model of Buddhist human resource development. The methodology was qualitative research by collecting data from the primary source , secondary source of Buddhist textbooks, research works, and journals and in-depth interview were employed by interviewed with 8 key informants.

The  results show that 1. The concept of human development in Buddhism were expounded oftenly by the Buddha on the Five Skandhas, also called the Five Aggregates or the Five Heaps. The skandhas, very roughly, might be thought of as components that come together to make an individual. The said concept is to the extinction or Nibbāna that makes human happiness or a state of the end of the suffering entirely. 2. The concept of human resource development in managing science were 1) Training is an activity that contributes to learning by focusing on the present job. 2) Education is the methods of developing human resources directly because the study is to increase the knowledge, skills, attitudes as well as enhancing in the ability by focusing on employee in the future job. And 3) Development is a process to improve the organizational efficiency. The learning activities do not focus on a job  in the future according to technology including environmental changing quickly. 3. A conceptual model of Buddhist human resource development for quality of work in organization both mind is made up of consciousness and mental factors as attitude ,will power and morality and body as to lift up knowledge , skills and characteristics. The model integrated Buddhism according to Threefold Training : Adhisīla-sikkhā as learn from theory  , Adhicitta- sikkhā as learn from practice for get more skill and Adhipaňňã-sikkhã as learn for get more wisdom.

 Download

 

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕