หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » พระมหาบรรจง ติสรโณ (ศรีสุข)
 
เข้าชม : ๑๔๒ ครั้ง
ศึกษาการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทธรรม ๔ ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ชื่อผู้วิจัย : พระมหาบรรจง ติสรโณ (ศรีสุข) ข้อมูลวันที่ : ๑๑/๑๐/๒๐๑๘
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  พระปลัดกิตติ ยุตฺติธโร
  วรเวช ศิริประเสริฐศรี
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐
 
บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์นี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษา ๑)เพื่อศึกษาหลักอิทธิบาทธรรม ๔                 ในพระพุทธศาสนาเถรวาท ๒) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนปริยัติ  คุณรสวิทยา อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๓) เพื่อศึกษาแนวทางในการประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรม ๔ ในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ผลการศึกษาพบว่า

อิทธิบาทธรรม ๔ เป็นหลักธรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ได้มากมาย เช่นการปฏิบัติธรรม การทำงาน การจัดการเรียนการสอนหนังสือหรือในการดำเนินชีวิต หลักอิทธิบาทธรรม ๔ ประการประกอบด้วย ฉันทะ หมายถึง สร้างความพอใจในการทำงาน ประสงค์จะทำยิ่งขึ้น วิริยะ หมายถึง ความขยัน หมั่นเพียร จิตตะ หมายถึง ความมีจิตใจสู้ไม่ท้อถอยต่อปัญหาหรืออุปสรรค วิมังสา หมายถึง การรู้จักใช้ปัญญา ใช้ความคิดพิจารณาอย่างรอบด้านในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย 

Downlaod

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕