หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » พระเจนฑ์จันทร์ จนฺทปญฺโญ (แสงคำ)
 
เข้าชม : ๑๓๖ ครั้ง
ศึกษาวิเคราะห์วิธีการดับทุกข์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาเถรวาท
ชื่อผู้วิจัย : พระเจนฑ์จันทร์ จนฺทปญฺโญ (แสงคำ) ข้อมูลวันที่ : ๑๑/๑๐/๒๐๑๘
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  เอกฉัท จารุเมธีชน
  พระมหาภัฏชวัชร์ เขมทสฺสี
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 
บทคัดย่อ

การศึกษาวิเคราะห์วิธีการดับทุกข์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาเถรวาทมีวัตถุประสงค์คือ (๑) เพื่อศึกษาแนวคิดว่าด้วยเรื่องทุกข์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท (๒) เพื่อศึกษาวิธีการดับทุกข์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาเถรวาท และ (๓) เพื่อวิเคราะห์ความสำคัญของวิธีการดับทุกข์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาเถรวาท

             ผลการศึกษาพบว่า

                      ๑) แนวคิดว่าด้วยเรื่องทุกข์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท มีอธิบายอยู่ในหมวดธรรมสำคัญหลายหมวด โดยธรรมที่อธิบายสภาวธรรมชาติของสรรพสิ่งเรียกไตรลักษณ์ กล่าวถึงลักษณะสิ่งทั้งหลายที่มีใจครองและไม่มีใจครองที่เรียกว่าสังขาร ล้วนเกิดขึ้นมาอย่างมีเงื่อนไข ดำรงอยู่ภายใต้ภาวะบีบเค้น มีความกดดันขัดแย้ง และไม่สามารถคงอยู่ในสภาพเดิมได้ เป็นภาวะเปลี่ยนแปลงที่เนื่องกันของการเกิดขึ้น ดำรงอยู่ และการดับไป ลักษณะและภาวะดังกล่าวคือทุกข์ ทุกข์ที่ว่าเกิดขึ้นมีอยู่และเป็นไปในบุคคลเรียกทุกขอริยสัจ การเกิดคืออาการรับรู้ของจิตเรียกเวทนา แก่และเจ็บให้ความรู้สึกเป็นทุกขเวทนาคืออาการของร่างกายที่เป็นอยู่ และเป็นไปสู่ความตายคือความเสื่อมสลายไม่สามารถคงรูปอยู่ได้ ส่วนกระบวนการเกิดที่เป็นอาการของจิตและสาเหตุของทุกข์ แสดงไว้ในหลักปฏิจจสมุปบาท โดยกล่าวถึงอวิชชาเรื่อยมาถึงตัณหาและอุปาทานก่อให้เกิดทุกข์เรียกอุปาทานทุกข์ คืออาการของจิตที่ยึดติด ครุ่นคิด ยึดมั่นด้วยอำนาจของกิเลส ซึ่งในทางธรรมะจัดว่ากิเลสเหล่านี้เป็นธรรมชาติที่สามารถก่อทุกข์ให้กับบุคคลได้ ถ้าไม่รู้ในลักษณะและภาวะที่ให้ผลเป็นอาการต่าง ๆ ตามเป็นจริง 

Downlaod

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕