หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » พระอธิการบรรยง ปิยธโร (ทุมขันธ์)
 
เข้าชม : ๑๑๙ ครั้ง
ศึกษาคุณค่าของการรู้แจ้งในไตรลักษณ์ตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท
ชื่อผู้วิจัย : พระอธิการบรรยง ปิยธโร (ทุมขันธ์) ข้อมูลวันที่ : ๑๑/๑๐/๒๐๑๘
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  บรรพต แคไธสง
  เอกฉัท จารุเมธีชน
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑
 
บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง“ศึกษาคุณค่าของการรู้แจ้งในไตรลักษณ์ตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท” มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) เพื่อศึกษาไตรลักษณ์ตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท ๒) เพื่อศึกษาวิธีปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงการเข้าใจความจริงตามหลักไตรลักษณ์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท และ ๓) เพื่อศึกษาคุณค่าของการเข้าใจความจริงตามหลักไตรลักษณ์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท

ผลการวิจัยพบว่า

1. ไตรลักษณ์ในทางพระพุทธศาสนาเถรวาท คือ อนิจจลักษณะ ลักษณะไม่เที่ยง มีการแปรเปลี่ยนไปเป็นธรรมดา ทุกขลักษณะ ลักษณะทนอยู่ตลอดไปไม่ได้ ถูกบีบคั้นด้วยอำนาจของธรรมชาติทำให้ทุกสิ่งไม่สามารถทนอยู่ในสภาพเดิมได้ตลอดไป และ อนัตตลักษณะ ลักษณะไม่สามารถบังคับบัญชาให้เป็นไปตามต้องการได้

 Downlaod

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕