หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » พระอธิการทองภาส กิตฺติปาโล (ผาปรางค์)
 
เข้าชม : ๑๒๙ ครั้ง
วิเคราะห์คุณค่าของหลักพุทธธรรมในประเพณีบุญเดือนสิบของพุทธศาสนิกชนในตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อผู้วิจัย : พระอธิการทองภาส กิตฺติปาโล (ผาปรางค์) ข้อมูลวันที่ : ๑๑/๑๐/๒๐๑๘
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  บรรพต แคไธสง
  พระครูวินัยธรอำนาจ พลปญฺโญ
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑
 
บทคัดย่อ

  วิทยานิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ ๑) เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมที่ปรากฏในประเพณีบุญเดือนสิบ ๒) เพื่อศึกษาการทำบุญเดือนสิบของพุทธศาสนิกชน ในตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ     จังหวัดบุรีรัมย์ ๓) เพื่อวิเคราะห์คุณค่าของหลักพุทธธรรมในประเพณีบุญเดือนสิบ ในตำบลผไทรินทร์       อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ประชากรกลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๒๐ รูป/คน จากพระสงฆ์และนักปราชญ์ชาวบ้าน 

ผลจากการวิจัยพบว่า

     จากการสัมภาษณ์พระภิกษุสงฆ์/ผู้นำชุมชนและปราชญ์ชาวบ้านพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีแนวความเชื่อโน้มเอียงไปในทางหลักการทำบุญให้กับบรรพบุรุษที่ตายไปแต่ยังไม่เข้าใจผลกรรมหรือหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาว่าการให้ทาน การรักษาศีล และการเจริญภาวนานั้นเรียกว่าเป็นบุญกิริยาวัตถุซึ่งเป็นหลักพุทธธรรมในทางพระพุทธศาสนา

 Downlaod

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕