หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » พระใบฎีกาก้องสยาม ทนฺตจิตโต (มอญไธสง)
 
เข้าชม : ๑๑๔ ครั้ง
วิเคราะห์คุณค่าธรรมทานในพระพุทธศาสนาเถรวาท
ชื่อผู้วิจัย : พระใบฎีกาก้องสยาม ทนฺตจิตโต (มอญไธสง) ข้อมูลวันที่ : ๑๑/๑๐/๒๐๑๘
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  วรเวช ศิริประเสริฐศรี
  พระครูวินัยธรอำนาจ พลปญฺโญ
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 
บทคัดย่อ

       งานวิจัยเรื่อง “วิเคราะห์คุณค่าธรรมทานในพระพุทธศาสนาเถรวาท” เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ (๑) เพื่อศึกษาธรรมทานในพระพุทธศาสนาเถรวาท (๒) เพื่อศึกษาวิธีปฏิบัติแห่งธรรมทานในพระพุทธศาสนาเถรวาท (๓) เพื่อศึกษาคุณค่าของธรรมทานในพระพุทธศาสนาเถรวาท

 

          ผลการวิจัยพบว่า ธรรมทาน คือ การให้ธรรมเป็นทาน เช่น การแนะนำสั่งสอนให้ผู้อื่นตั้งอยู่ในธรรม เป็นการให้ความรู้ ความถูกต้องดีงาม และนำไปปฏิบัติในทางที่ถูกต้อง ธรรมทานจึงเป็นการให้ทานชนิดหนึ่ง แต่เป็นทานที่เลิศกว่าทานทั้งปวง การให้ธรรมทานเป็นการให้ปัญญาที่เป็นแสงสว่างในการดำเนินชีวิต

การปฏิบัติแห่งธรรมทานต้องปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา เป็นกระบวนการพัฒนา ๓ ด้าน คือ ศีล เป็นหลักการพัฒนาทางด้านรักษา กาย วาจา ให้สงบ สมาธิ เป็นหลักการพัฒนาจิตใจให้มีสมรรถภาพและประสิทธิภาพในการคิดพิจารณาตัดสินใจกระทำหรือไม่กระทำการใด ๆ ปัญญา เป็นหลักการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ รู้จักสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็น และสามารถแยกแยะวิเคราะห์สืบหาสาเหตุของสิ่งทั้งหลาย กระทั่งได้บรรลุธรรมตางสมควรแก่การปฏิบัติ

 Downlaod

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕