หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » เจ้าอธิการสมร สญฺญจิตฺโต (จำนงค์จิต)
 
เข้าชม : ๑๑๖ ครั้ง
ศึกษาวิเคราะห์การบูชาพระรัตนตรัยของพุทธศาสนิกชน ในอำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อผู้วิจัย : เจ้าอธิการสมร สญฺญจิตฺโต (จำนงค์จิต) ข้อมูลวันที่ : ๑๑/๑๐/๒๐๑๘
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  พระปลัดกิตติ ยุตฺติธโร
  วรเวช ศิริประเสริฐศรี
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑
 
บทคัดย่อ

            วิทยานิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์หลัก ๓ ประการ คือ (๑) เพื่อศึกษาพระรัตนตรัยในพระพุทธศาสนาเถรวาท ( ๒) เพื่อศึกษาวิเคราะห์การบูชาพระรัตนตรัยของพุทธศาสนิกชนในอำเภอ      คูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (๓) เพื่อเสนอแนวทางการบูชาพระรัตนตรัยของพุทธศาสนิกชนในอำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

             ผลการวิจัยพบว่า การบูชาพระรัตนตรัยในพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้น มี ๒ แบบ คือ        การบูชาแบบอามิสทาน เป็นการบูชาด้วยวัตถุสิ่งของต่างๆ การแสดงออกซึ่งความเคารพและการกราบไหว้ ส่วนปฏิบัติบูชา คือ การมอบกายถวายชีวิตแด่พระรัตนตรัย เป็นการปฏิบัติตนเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัย 

          การบูชาพระรัตนตรัยในอำเภอคูเมืองส่วนมากแล้ว การบูชาเป็นไปในทางความเชื่อในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ คือ มีความเชื่อว่าเมื่อบูชาแล้ว จะเกิดความศักดิ์สิทธิ์ช่วยกำจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย                 มีทุพภิกขภัย ภัยที่เกิดจากภูตผีปีศาจ และภัยที่เกิดจากสิ่งลี้ลับที่อยู่เหนือธรรมชาติ เพราะความกลัว สิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติจึงทำให้บูชาสิ่งเหล่านี้

Downlaod

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕