หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » พระใบฎีกาอุดม สุตธมฺโม (ศรีสร้างคอม)
 
เข้าชม : ๑๑๓ ครั้ง
การศึกษาหลักสาราณียธรรมเพื่อส่งเสริมสังฆสามัคคีของพระสงฆ์ในจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อผู้วิจัย : พระใบฎีกาอุดม สุตธมฺโม (ศรีสร้างคอม) ข้อมูลวันที่ : ๑๑/๑๐/๒๐๑๘
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  พระครูวินัยธรอำนาจ พลปญฺโญ
  บรรพต แคไธสง
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑
 
บทคัดย่อ

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้ ๑) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับพระสงฆ์ในจังหวัดบุรีรัมย์ ๒) เพื่อศึกษาหลักสาราณียธรรมและหลักสังฆสามัคคีในพระพุทธศาสนาเถรวาท ๓) เพื่อวิเคราะห์ใช้หลักสาราณียธรรมเพื่อส่งเสริม     สังฆสามัคคีของพระสงฆ์ในจังหวัดบุรีรัมย์ และมีวิธีการดำเนินการวิจัย คือ ผู้วิจัยศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารแยกแยะเป็นหมวดหมู่ แล้วสร้างแบบสัมภาษณ์ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง แล้วลงพื้นที่สัมภาษณ์กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง คือ พระภิกษุสงฆ์ในจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๓๐ รูป

ผลการวิจัยพบว่า

 

             สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับพระสงฆ์ในจังหวัดบุรีรัมย์ คือ ด้านการปกครอง พระสงฆ์ขาดความร่วมมือกัน ต้องรอแต่คำสั่งจากผู้บังคับบัญชา และมุ่งแต่ทำงานเพื่อความยกย่อง ปัญหาด้านการศาสนศึกษา พระสงฆ์ที่บวชเข้ามีน้อย และที่บวชเข้ามาแล้วก็ไม่มีศรัทธาโดยแท้จริง พระสงฆ์ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน และขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ ปัญหาด้านการศึกษาสงเคราะห์ พระสงฆ์มีบทบาทในสถานศึกษาน้อยเกินไป จึงเป็นเหตุให้ไม่ได้ช่วยเหลือในด้านนี้เท่าที่ควร ทั้งที่สามารถช่วยเหลือได้ ปัญหาด้านการเผยแผ่ พระสงฆ์ขาดทักษะในการเทศนาเผยแผ่คำสอนทางพระพุทธศาสนา ปัญหาและสาเหตุของการขาดสังฆสามัคคี มีปัญหามาจากพระสงฆ์ขาดความเมตตาต่อกัน ขาดความเสียสละ และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากจนเกินไป

Downlaod

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕