หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » วีรพล พิชนาหะรี
 
เข้าชม : ๑๑๖ ครั้ง
ศึกษาการใช้บาตรในพระพุทธศาสนาเถรวาท
ชื่อผู้วิจัย : วีรพล พิชนาหะรี ข้อมูลวันที่ : ๑๑/๑๐/๒๐๑๘
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  พระมหาภัฏชวัชร์ เขมทสฺสี
  พระครูวินัยธรอำนาจ พลปญฺโญ
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 
บทคัดย่อ

                 งานวิจัยเล่มนี้เป็นงานวิจัยคุณภาพ ผู้วิจัยมีความประสงค์ที่จะศึกษาเรื่องการใช้บาตรในพระพุทธศาสนาเถรวาทโดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้คือ (๑) ศึกษาประวัติของบาตรในพระพุทธศาสนาเถรวาท  (๒) ศึกษาบทบัญญัติเกี่ยวกับการใช้บาตรในพระพุทธศาสนาเถรวาทและ (๓) ศึกษาประโยชน์ของการใช้บาตรในพระพุทธศาสนาเถรวาท

ผลจากการวิจัยพบว่า  ประวัติความเป็นมาของบาตรนั้น เริ่มมีการใช้มาก่อนสมัยพุทธกาล โดยนักบวชสันยาสีได้นำผลน้ำเต้าบ้าง เมล็ดมะม่วงหิมพานต์บ้างซึ่งแห้งและมีขนาดใหญ่โดยเอาเมล็ดออก บางทีเป็นดินเผา บางครั้งเป็นกะโหลกผี แล้วใช้เชือกร้อยเป็นห่วงสำหรับใช้ถือ หิ้ว หรือคล้อง บ่าประสงค์เพื่อรับอาหาร ส่วนบาตรใบแรกของพระพุทธเจ้า คือ บาตรที่ฆฎิการพรหมนำมาถวายคราวเสด็จออกบวช พระวินัยปิฎกจุลวรรคกล่าวถึงบาตรที่อนุญาตไว้ ๒ ชนิด คือบาตรดินและบาตรเหล็กจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชี้ให้เห็นได้ว่า การทำบาตรในประเทศไทยมีมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ ๑ แห่งรัตนโกสินทร์ ปัจจุบันการทำบาตรแบ่งเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ (๑) การทำบาตรใหม่ (๒) การนำบาตรเก่ามาปรับปรุงสภาพ และ (๓) การซ่อมแซมบาตร 

Downlaod

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕