หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » วัชรพล มะลิซ้อน
 
เข้าชม : ๑๒๐ ครั้ง
การปลูกฝังคุณธรรมในโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนบ้านชุมแสง ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อผู้วิจัย : วัชรพล มะลิซ้อน ข้อมูลวันที่ : ๑๑/๑๐/๒๐๑๘
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  พระมหาภัฏชวัชร์ เขมทสฺสี
  วรเวช ศิริประเสริฐศรี
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 
บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์นี้  มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ๓ ประการ คือ ๑) เพื่อศึกษาประวัติ แนวคิด และรูปแบบของโรงเรียนวิถีพุทธ ๒) เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนในโรงเรียนวิถีพุทธ  ๓) เพื่อศึกษาวิธีการปลูกฝังคุณธรรมในโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านชุมแสง งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยศึกษาจากเอกสาร จากการสังเกต และการสัมภาษณ์เชิงลึก 

ผลการวิจัยพบว่า

 

โรงเรียนวิถีพุทธเกิดขึ้นในปลายปี ๒๕๔๕ เป็น ๑ ใน ๕ ของโครงการโรงเรียนรูปแบบใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนวิถีพุทธบ้านชุมแสง เริ่มโครงการวิถีพุทธเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ซึ่งมีรูปแบบการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา อย่างบูรณาการ ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการพัฒนา การกิน อยู่ ดู ฟัง เป็นคือ มีปัญญารู้เข้าใจในคุณค่าแท้ใช้กระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงหาปัญญา และมีวัฒนธรรมเมตตาเป็นฐานการดำเนินชีวิต โดยมีผู้บริหาร และคณะครูเป็นกัลยาณมิตร ช่วยกันพัฒนาดำเนินการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีวิถีการทำงาน วิถีชีวิต วิถีการเรียนรู้  วิถีวัฒนธรรมต่าง ๆ ตามหลัก ไตรสิกขาที่นำไปสู่ ปัญญา๓ ด้าน คือ    1) ศีล (พฤติกรรม)  มีกิริยามารยาท กิน อยู่ ดู ฟัง เป็น  2) จิตใจ (สมาธิ)  มีสมาธิ มีความตั้งมั่น เข้มแข็ง มุ่งมั่นทำดี ด้วยจิตใจกล้าหาญ อดทน สู้สิ่งยาก ขยันหมั่นเพียร ไม่ย่อท้อสามารถฟันฝ่าอุปสรรคผ่านความยากลำบากไปได้ พึ่งตนเองได้  3) ปัญญา มีความเข้าใจในพระรัตนตรัย ในกฎแห่งกรรม และในหลักบาปบุญ   คุณโทษมีทักษะและอุปนิสัยในการเรียนรู้ทีดี จูงใจ ใฝ่รู้  รู้จักการค้นคว้า การจดบันทึกให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง การคิดวิเคราะห์ประมวลผล สามารถนำเสนอถ่ายทอดได้ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล 

 Downlaod

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕