หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » ธีรนัย นพตลุง
 
เข้าชม : ๙๙ ครั้ง
การประยุกต์ใช้จูฬธัมมสมาทานสูตรเพื่อแก้ปัญหาการละเมิดศีลข้อ ๓ ในอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อผู้วิจัย : ธีรนัย นพตลุง ข้อมูลวันที่ : ๑๑/๑๐/๒๐๑๘
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  พระมหาภัฏชวัชร์ เขมทสฺสี
  พระปลัดกิตติ ยุตฺติธโร
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑
 
บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์เรื่อง “การประยุกต์ใช้จูฬธัมมสมาทานสูตรเพื่อแก้ปัญหาการละเมิดศีลข้อ ๓ ในอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์”   มีวัตถุประสงค์ คือ ๑.เพื่อศึกษาจูฬธัมมสมาทานสูตรในพระสุตตันตปิฎก ๒. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการละเมิลศีลข้อ ๓ ในอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และ๓.เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้จูฬธัมมสมาทานเพื่อแก้ปัญหาการละเมิดศีลข้อ ๓ ในอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ผลการวิจัยพบว่า

การสมาทานธรรม คือ การรับเอามาปฏิบัติตามที่ตนนั้นนับถือหรือยึดถือ ซึ่งหมายเอาคติที่ยึดกันมาปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติของการสมาทานธรรมนั้น แยกออก ๒ ประเด็น คือ  (๑) ปฏิบัติสุขแต่ได้ผลเป็นทุกข์และปฏิบัติเป็นทุกข์และได้ผลเป็นทุกข์ ย่อมมีผลในส่วนของความไม่ละอายและเกรงกลัวต่อการทำบาป เพราะมีผลในอนาคตนั้นลำบากและเป็นทุกข์เรื่อยไป (๒) แต่เมื่อปฏิบัติเป็นทุกข์ แต่ได้ผลเป็นสุขและปฏิบัติเป็นสุขและได้ผลเป็นสุข ย่อมมีความเห็นในส่วนของการละอายหรือเกรงกลัวต่อการทำบาปย่อมส่งผลในอนาคตให้เกิดความสุขหรือความสุขในโลกเบื้อง (สวรรค์)หน้าเพื่อเป็นเทวดาสืบต่อไป 

Downlaod

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕