หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » แม่ชีสุชมสิริ จุยมณี
 
เข้าชม : ๑๗๙ ครั้ง
ศึกษาการประยุกต์ใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ สำหรับชีวิตการครองเรือนของคู่สมรส
ชื่อผู้วิจัย : แม่ชีสุชมสิริ จุยมณี ข้อมูลวันที่ : ๑๑/๑๐/๒๐๑๘
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  วรเวช ศิริประเสริฐศรี
  เอกฉัท จารุเมธีชน
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 
บทคัดย่อ

งานวิจัย เรื่อง ศึกษาการประยุกต์ใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ สำหรับการครองเรือนของคู่สมรสนี้ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มเป้าหมายคู่สามีภรรยา ๑๒ คู่ โดยมีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ (๑) เพื่อศึกษาหลักฆราวาสธรรม ๔ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท (๒) เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ ในชีวิตการเรือนของคู่สมรส (๓) เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการครองเรือนของคู่สมรสตามหลักฆราวาสธรรม ๔

          ผลการวิจัยพบว่า คู่สมรสที่ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่สามีภรรยาที่ดี จึงทำให้เกิดปัญหาขึ้น คือ  สามีที่ไม่ยกย่องให้เกียรติภรรยา ดูหมิ่นเหยียดหยามภรรยา ประพฤตินอกใจภรรยา ไม่มอบความเป็นใหญ่ให้ภรรยา และไม่ให้เครื่องแต่งกายหรือเครื่องประดับแก่ภรรยา ส่วนภรรยาก็ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน คือ ไม่จัดแจงการงานให้ดี ไม่สงเคราะห์ญาติคนข้างเคียง ประพฤตินอกใจสามี ไม่รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ และเกียจคร้านในหน้าที่การงานทั้งปวง หากสามีภรรยาใดมีความประพฤติเช่นนี้ ก็จะทำให้ชีวิตการครองเรือนล้มเหลวไม่ประสบผลสำเร็จ นอกจากนี้แล้ว สามีภรรยาต้องปฏิบัติตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ประการ 

Downlaod

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕