หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » สมจิตร์ พยัคษา
 
เข้าชม : ๑๓๔ ครั้ง
ศึกษาการให้ทานเพื่อส่งเสริมความสามัคคีของพุทธศาสนิกชนในอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อผู้วิจัย : สมจิตร์ พยัคษา ข้อมูลวันที่ : ๑๑/๑๐/๒๐๑๘
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  พระครูวินัยธรอำนาจ พลปญฺโญ
  พระมหาภัฏชวัชร์ เขมทสฺสี
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑
 
บทคัดย่อ

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและสัมภาษณ์ในเชิงพุทธศาสนา            มีวัตถุระสงค์ดังนี้ ๑) เพื่อศึกษาหลักการให้ทานในพระพุทธศาสนาเถรวาท ๒) เพื่อศึกษาการ      ให้ทานของพุทธศาสนิกชนในอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ และ ๓) เพื่อวิเคราะห์การให้ทานเพื่อส่งเสริมความสามัคคีของพุทธศาสนิกชนในอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จากการสังเกตการณ์และสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูลจำนวน ๔๘ รูป/คน

            

             การวิัย่า

          ๑) การให้ทาน แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ (๑) อามิสทาน การให้วัตถุ การให้ยกมอบแก่ผู้อื่นให้ของที่ควรให้แก่คนที่ควรให้เพื่อประโยชน์แก่เขาสละให้เป็นสิ่งของของตนเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นสิ่งที่ให้ทรัพย์สินสิ่งของที่มอบให้หรือแจกออกไป (๒) ธรรมทาน การให้ธรรมเป็นทาน           การให้คำแนะนำสั่งสอนผู้อื่นให้ตั้งอยู่ในธรรมหรือกล่าวธรรม ให้ความรู้ความถูกต้องดีงาม คำสอนมุ่งเน้น  ให้ปฏิบัติในทางที่ถูกต้องโดยเฉพาะในทางพระพุทธศาสนา       

Downlaod

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕