หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » พระปลัดปรีชา นนฺทโก (จุลเจือ)
 
เข้าชม : ๒๖๕ ครั้ง
การศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดระยอง
ชื่อผู้วิจัย : พระปลัดปรีชา นนฺทโก (จุลเจือ) ข้อมูลวันที่ : ๑๖/๑๐/๒๐๑๘
ปริญญา : พุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  พระมหาทวี มหาปญฺโญ
  ตวงเพชร สมศรี
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
 
บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ ๑) เพื่อศึกษาหลักการสอนในพระพุทธศาสนาเถรวาท ๒) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาพระสอนศีลธรรมโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดระยอง และ ๓) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดระยอง การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเสนอข้อมูลจากเอกสารและ เก็บข้อมูลภาคสนามและจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ  

             ผลการวิจัย พบว่า

          หลักการสอนในพระพุทธศาสนาเถรวาท  พบว่า  มีการการปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของตนเอง เข้าใจตนเอง เห็นอกเห็นใจผู้อื่น สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งทางอารมณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ให้รู้จักสาเหตุเกี่ยวกับการเรียนเกิดจากอะไร เพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาให้ตรงประเด็นการส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐานสำคัญ ที่ควรเร่งปลูกฝัง ประกอบด้วย ความขยัน คือ ความตั้งใจเพียรพยายามทำหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ อดทนไม่ท้อถอย เมื่อพบอุปสรรค ความขยัน ต้องควบคู่กับการใช้ปัญญาแก้ปัญหาจนเกิดผลสำเร็จ 

 Download

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕