หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » พระภิญโญ ตสฺสนาโม (มีสมบัติ)
 
เข้าชม : ๓๒๖ ครั้ง
กระบวนการปลูกฝังการยั้งคิดเพื่อแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษาตามแนวพุทธ
ชื่อผู้วิจัย : พระภิญโญ ตสฺสนาโม (มีสมบัติ) ข้อมูลวันที่ : ๑๖/๑๐/๒๐๑๘
ปริญญา : พุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร)
  จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑
 
บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนการปลูกฝังการยั้งคิดเพื่อแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนของอาชีวศึกษาตามแนวพุทธ มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) เพื่อศึกษาปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา  ๒) เพื่อศึกษากระบวนการยั้งคิดตามแนวพุทธและจิตวิทยาร่วมสมัย ๓) เพื่อเสนอกระบวนการปลูกฝังการยั้งคิดตามแนวพุทธ โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องในเรื่องการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา ผลการศึกษาพบว่า

๑. ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา ผลการศึกษาพบว่า เกิดจากค่านิยม ประเพณี  ระบบสัญลักษณ์ ทำให้เกิดแบบแผนของสังคมที่เป็นกลไกสำคัญต่อการเกิดขึ้น และดำรงอยู่ของการก่อเหตุทะเลาะวิวาท คือ การเกิดตัวตนแห่งสถาบัน รวมถึงการขาดการยั้งคิดที่มีต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ทำให้นักเรียนอาชีวะก่อเหตุทะเลาะวิวาท

 Download

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕