หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » จิตรภานุ ดำสนวน
 
เข้าชม : ๒๓๔ ครั้ง
ปัจจัยที่เป็นตัวพยากรณ์ภูมิคุ้มกันทางใจของวัยรุ่นในอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ (สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา)
ชื่อผู้วิจัย : จิตรภานุ ดำสนวน ข้อมูลวันที่ : ๒๗/๑๐/๒๐๑๘
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารจัดการคณะสงฆ์)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  พระมหาเผื่อน กิตติโสภโณ
  ประยูร สุยะใจ
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๖ มีนาคม ๒๕๖๑
 
บทคัดย่อ

 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) เพื่อศึกษาระดับภูมิคุ้มทางใจกันและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในวัยรุ่นในเขตอำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน ๒) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่มีต่อระดับภูมิคุ้มทางใจของวัยรุ่นในอำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓) เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยที่มีอิทธพลต่อภูมิคุ้มทางใจ ของวัยรุ่นในอำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
             กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มประชากรในอำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๔๕๐ คน ซึ่งได้กำหนดจำนวนได้จากสูตรการกำหนดจำนวนตัวอย่างในกรณีไม่ทราบจำนวนประชากร เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม มี ๓ ส่วน ได้แก่ ๑) ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคล ๒) ด้านปัจจัยเชิงพุทธจิตวิทยา ๔ ตัว ได้แก่ การเห็นคุณค่าตนเอง มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .๘๒๘ การคิดแบบโยนิโสมนสิการ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .๘๐๐ กัลยาณมิตร มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .๗๙๙ การมองโลกในแง่ดี มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .๘๓๒ ๓) ด้านภูมิคุ้มกันทางใจ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .๘๕๒ สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนชนิดทางเดียว ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ

Download

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕