หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » พระอุกฤษ โชติญฺาโณ (ทวี)
 
เข้าชม : ๒๑๓ ครั้ง
รูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุเพื่อความเป็นอยู่ ที่ดี ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดศรีสะเกษ (สาขาวิชาการพัฒนาสังคม)
ชื่อผู้วิจัย : พระอุกฤษ โชติญฺาโณ (ทวี) ข้อมูลวันที่ : ๐๙/๑๑/๒๐๑๘
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารจัดการคณะสงฆ์)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  โกนิฏฐ์ ศรีทอง
  เดชา กัปโก
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 
บทคัดย่อ

             การศึกษาวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑) เพื่อศึกษาปัญหาและการจัดการสุขภาวะของผู้สูงอายุเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี ในตำบลโนนปูน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ๒) เพื่อศึกษากระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ในตำบลโนนปูน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ และ ๓) เพื่อเสนอรูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ในตำบลโนนปูน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
การดำเนินการวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (
Qualitative Research) เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) บุคคลกลุ่มต่าง ๆ ๓ กลุ่ม ได้แก่ ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชุมชนและผู้สูงอายุ จำนวน ๒๑ รูป/คน ด้วยการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการพรรณนาความ 

 Download

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕