หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » พระวีระเทพ วีรวํโส (ผัดขัน)
 
เข้าชม : ๑๘๔ ครั้ง
ชุมชนสร้างสรรค์: องค์ประกอบและกระบวนการเสริมสร้างความยั่งยืน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา (สาขาวิชาการพัฒนาสังคม)
ชื่อผู้วิจัย : พระวีระเทพ วีรวํโส (ผัดขัน) ข้อมูลวันที่ : ๐๙/๑๑/๒๐๑๘
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารจัดการคณะสงฆ์)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  พระสุธีรัตนบัณฑิต
  โกนิฏฐ์ ศรีทอง
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 
บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ ๓ ประการ ดังนี้ ๑) เพื่อศึกษาองค์ประกอบของชุมชนสร้างสรรค์พื้นที่ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ๒) เพื่อศึกษากระบวนการเสริมสร้างชุมชนสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนพื้นที่ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ๓) เพื่อวิเคราะห์กระบวนการเสริมสร้างชุมชนสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนพื้นที่ตำบลเชียงม่วน            อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Methodology Research) ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พระสงฆ์ ผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไป หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ในพื้นที่ชุมชนตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา จำนวน ๓๗๙ คน โดยการเปิดตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามทั้งหมดมาวิเคราะห์ และประมวลผล โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยใช้สถิติ ดังนี้ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่าเอฟ (F - test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) การวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก   (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) และใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis Techniques 

Download

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕