หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » ปณัชชยา วงศ์บุญงาม
 
เข้าชม : ๑๘๒ ครั้ง
การจัดสวัสดิการแรงงานนอกระบบในอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (สาขาวิชาการพัฒนาสังคม)
ชื่อผู้วิจัย : ปณัชชยา วงศ์บุญงาม ข้อมูลวันที่ : ๐๙/๑๑/๒๐๑๘
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารจัดการคณะสงฆ์)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  โกนิฏฐ์ ศรีทอง
  พระสุธีรัตนบัณฑิต
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
 
บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ ๓ ประการ ดังนี้ ๑) เพื่อศึกษาการจัดสวัสดิการแรงงานนอกระบบในอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๒) เพื่อศึกษายุทธศาสตร์การจัดสวัสดิการแรงงานนอกระบบของผู้ประกอบการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน        อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และ๓) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการแรงงานนอกระบบในอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มข้าราชการ ประชาชนที่ประกอบอาชีพรับเหมางานไปทำที่บ้าน และกลุ่มขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) และใช้เทคนิค การวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis Techniques) 

Download

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕