หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » ณัฐชยา กัณหาวงษ์
 
เข้าชม : ๑๖๘ ครั้ง
การสร้างความปลอดภัยในอาหารและผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านหัวอ่าว อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (สาขาวิชาการพัฒนาสังคม)
ชื่อผู้วิจัย : ณัฐชยา กัณหาวงษ์ ข้อมูลวันที่ : ๐๙/๑๑/๒๐๑๘
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารจัดการคณะสงฆ์)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  วิวัฒน์ หามนตรี
  พระสุธีรัตนบัณฑิต
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
 
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ ดังนี้ คือ ๑) เพื่อศึกษากระบวนการสร้างความปลอดภัยในอาหารและผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านหัวอ่าว อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๒) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของเกษตรกรบ้านหัวอ่าวในการสร้างความปลอดภัยในด้านอาหารและผลิตภัณฑ์ของชุมชน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และ ๓) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค แนวทางการส่งเสริมกระบวนการสร้างความปลอดภัยในอาหารและผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านหัวอ่าว อำเภอ    สามพราน จังหวัดนครปฐม

 

รูปแบบการวิจัย ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Methodology Research) ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการแจกแบบสอบถามกับกลุ่ม ประชากร จำนวน ๘๖ คน ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมด ผู้วิจัยได้นำมาวิเคราะห์ และประมวลผล โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) จำนวน ๘ คน และใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis Techniques)

 Download

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕