หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » พระอธิการสุพัฒน์ ฐิติธมฺโม (เตกิงสุข)
 
เข้าชม : ๑๔๖ ครั้ง
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างชาติในจังหวัดสระแก้ว (สาขาวิชาการพัฒนาสังคม)
ชื่อผู้วิจัย : พระอธิการสุพัฒน์ ฐิติธมฺโม (เตกิงสุข) ข้อมูลวันที่ : ๐๙/๑๑/๒๐๑๘
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารจัดการคณะสงฆ์)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  เดชา กัปโก
  บัว พลรัมย์
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๑๖ / สิงหาคม / ๒๕๖๑
 
บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์หลัก ๓ ประการ คือ ๑) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างชาติในจังหวัดสระแก้ว ๒) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างชาติในจังหวัดสระแก้ว และ ๓) เพื่อเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างชาติในจังหวัดสระแก้ว การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ดำเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mix Methods) โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ใช้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง ๒๙๑ คน โดยการเปิดตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างสำเร็จรูปของ R.C.Krejcie and D.W.Morgan วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด (Least Significant Different : LSD.) และการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) จำนวน ๑๐ คน และวิเคราะห์ข้อมูลใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท 

 Download

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕