หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » พระมหาณัฏฐานันท์ อนาลโย (กุลจรัสโภคิน)
 
เข้าชม : ๒๐๐ ครั้ง
บทบาทสตรีในการพัฒนาสังคมตามหลักพหุศาสนา (สาขาวิชาการพัฒนาสังคม)
ชื่อผู้วิจัย : พระมหาณัฏฐานันท์ อนาลโย (กุลจรัสโภคิน) ข้อมูลวันที่ : ๐๙/๑๑/๒๐๑๘
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารจัดการคณะสงฆ์)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  พระครูปริยัติกิตติธำรง
  พระมหาสม กลฺยาโณ
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
 
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) เพื่อศึกษาบทบาทสตรี ในการพัฒนาสังคมตามหลักของศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ๒) เพื่อศึกษาการส่งเสริมบทบาทสตรีขององค์กรศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ๓) เพื่อวิเคราะห์บทบาทสตรีตามหลักพหุศาสนากับการพัฒนาสังคม  รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลรวม ๓๖ รูป/คน

ผลการวิจัยพบว่า

          ๑. บทบาทสตรีในการพัฒนาสังคมตามหลักพหุศาสนา (ศาสนาพุทธ  ศาสนาคริสต์  ศาสนาอิสลาม) ผลการวิจัยพบว่า ทุกศาสนาได้เปิดให้สตรีมีบทบาทในกิจกรรมในแต่ละศาสนาเป็นอย่างมาก  และเปิดเผย อาทิเช่น ศาสนาพุทธได้ให้สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค กับสตรีมากที่สุด โดยมอบบทบาทสตรีในบางเรื่องเท่าเทียมกับผู้ชาย เช่นเป็นกรรมการ  เป็นมัคนายก  สัปเหร่อหญิง  ไวยาวัจกร  เป็นต้น นอกเนื่องจากการเป็นผู้นำในการทำบุญ  การจัดงานต่างๆ ในวัด เป็นหัวเลี้ยวหัวแรงในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของทางวัด  ส่วนศาสนาคริสต์ จะให้ความสำคัญกับสตรีเพียงการเป็นครอบครัว รักกันดังพี่น้อง ดังนั้น การแสดงบทบาทของสตรีจึงเป็นลักษณะของการแสดงความคิดเห็นในระดับครอบครัว และศาสนาอิสลาม มีความอิสระเช่นเดียวกับศาสนาพุทธ เพียงแต่ว่าไม่สามารถเป็นผู้นำทางศาสนาได้เท่านั้น 

 Download

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕