หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » พระครูบวรสิริทัต (สมพงษ์ สิริวณฺโณ)
 
เข้าชม : ๑๔๔ ครั้ง
การท่องเที่ยวชุมชน : การวิเคราะห์กระบวนการสร้างเครือข่ายและผลสัมฤทธิ์ในจังหวัดจันทบุรี (สาขาวิชาการพัฒนาสังคม)
ชื่อผู้วิจัย : พระครูบวรสิริทัต (สมพงษ์ สิริวณฺโณ) ข้อมูลวันที่ : ๒๗/๑๑/๒๐๑๘
ปริญญา : พุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต(การบริหารจัดการคณะสงฆ์)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  วิวัฒน์ หามนตรี
  พระสุธีรัตนบัณฑิต
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑
 
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑. ศึกษารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดจันทบุรี  ๒. เพื่อศึกษาการเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดจันทบุรี  และ ๓. เพื่อวิเคราะห์กระบวนการสร้างเครือข่ายและผลสัมฤทธิ์ในจังหวัดจันทบุรี               ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญด้านการสัมภาษณ์เชิงลึก  จำนวน   ๒๕  คน    ผู้ให้ข้อมูลสำคัญด้านการสนทนากลุ่มเฉพาะ  โดยคัดเลือกแบบเจาะจงจากผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว จำนวน  ๑๒  รูป/คน  ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอรรถาธิบายและพรรณนาความ

             ผลการวิจัยพบว่า 

    . รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดจันทบุรี มี  ๖  รูปแบบ ได้แก่  ๑. รูปแบบเดินศึกษาธรรมชาติ ๒. รูปแบบการจัดการเชิงวิถีชุมชน ๓. รูปแบบการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ๔. รูปแบบการท่องเที่ยวชุมชนทางวัฒนธรรม ๕. รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงผลงานสร้างสรรค์จังหวัดจันทบุรี             ๖. รูปแบบการท่องเที่ยวอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งแต่ละรูปแบบเป็นการสะท้อนโดยชุมชน              ด้วยคนในชุมชน และขับเคลื่อนการท่องเที่ยวด้วยคนในชุมชน

 

๒. การเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดจันทบุรี  เป็นเครือข่ายที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาค เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวชุมชน เครือข่ายภาครัฐจากเข้ามาเชื่อมโยงจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนโดยการให้การสนับสนุนงบประมาณและพัฒนาพื้นที่ที่เกี่ยวข้องรองรับการท่องเที่ยว เครือข่ายสมาชิกในชุมชนจะมีการรักษาวิถีชุมชน           ให้สามารถรองรับการท่องเที่ยวชุมชน สถาบันการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

 Downlaod

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕