หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » พระมหาสุชาติ อนาลโย (ใหมอ่อน)
 
เข้าชม : ๑๖๐ ครั้ง
เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติ : การขับเคลื่อนกระบวนการสร้างสันติสุขในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สาขาวิชาการพัฒนาสังคม)
ชื่อผู้วิจัย : พระมหาสุชาติ อนาลโย (ใหมอ่อน) ข้อมูลวันที่ : ๒๗/๑๑/๒๐๑๘
ปริญญา : พุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต(การบริหารจัดการคณะสงฆ์)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  พระสุธีรัตนบัณฑิต
  พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑
 
บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ศึกษากระบวนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของเครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติ  ๒) วิเคราะห์รูปแบบการสร้างสันติสุขของเครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติ ๓) เสนอยุทธศาสตร์การสร้างสันติสุขของเครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติ

             การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีกระบวนการเก็บข้อมูลแบบผสมผสาน คือ       ๑) ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสันติสุข ๒) การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างสันติสุขในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๒๗ รูป/คน ๓) การสนทนากลุ่มเฉพาะกับนักวิชาการ ผู้นำเครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติ จำนวน ๑๘ รูป/คน พร้อมทั้งการสังเกตแบบมีส่วนและไม่มีส่วนร่วม โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอรรถาธิบายและพรรณนาความ

             ผลการวิจัยพบว่า

             จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้นับตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ เป็นต้นมานั้น ได้มีกลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมากมาย เพื่อที่จะหาทางในการสร้างสันติสุขและสนับสนุนการสร้างสันติสุข โดยเฉพาะเครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติซึ่งได้เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะได้ให้การช่วยเหลือ      ชาวพุทธ และเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันในการอยู่ร่วมกันในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีอุดมการณ์คือการปฏิเสธในการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ซึ่งทางเครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติได้มีลักษณะของการดำเนินงาน คือ

  Download

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕