หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » พระณัฐนันท์ คุณากโร (เพชรสวัสดิ์)
 
เข้าชม : ๑๔๑ ครั้ง
บทบาทของพระครูวิสุทธิบุญดิตถ์ (นวล ปริสุทฺโธ) ในการพัฒนาชุมชน (สาขาวิชาการพัฒนาสังคม)
ชื่อผู้วิจัย : พระณัฐนันท์ คุณากโร (เพชรสวัสดิ์) ข้อมูลวันที่ : ๒๙/๑๑/๒๐๑๘
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารจัดการคณะสงฆ์)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  สมบูรณ์ บุญฤทธิ์
  สมเกียรติ ตันสกุล
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๒๕๖๑
 
บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระครูวิสุทธิบุญดิตถ์ (นวล ปริสุทฺโธ) ในการพัฒนาชุมชน” โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้๑) เพื่อศึกษาชีวิตและผลงานของพระครูวิสุทธิบุญดิตถ์ (นวล ปริสุทฺโธ)๒) เพื่อวิเคราะห์บทบาทในการพัฒนาชุมชนของพระครูวิสุทธิบุญดิตถ์(นวลปริสุทฺโธ)การดำเนินงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษาข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยและการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview)จากผู้ให้ข้อมูล จำนวน ๙ รูป/คน ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ(Key Informant) โดยมุ่งเน้นที่จะศึกษาถึง บทบาทและผลงานการพัฒนาชุมชนของพระครูวิสุทธิบุญดิตถ์ (นวล ปริสุทฺโธ) ได้แก่ ด้านการสงเคราะห์ชุมชน, ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, ด้านการศึกษาและการเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา, ด้านการส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาชาวบ้าน, ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม, ด้านการสาธารณูปการในชุมชน

ผลการวิจัยพบว่า

๑. พระครูวิสุทธิบุญดิตถ์ (นวล ปริสุทฺโธ) เกิดเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๕ ในครอบครัวเกษตรกรรม ที่บ้านใสหร้า ตำบลบางรูป อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๕ ที่อุโบสถวันภูเขาหลัก ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระครูถาวรบุญรัตน์ (บุญคง)พุทฺธรกฺขิโต เป็นพระอุปัชฌาย์ และหลวงพ่อแดง อิสฺสโร เจ้าอาวาสวัดภูเขาหลักพระกรรมาจารย์ หลังจากบรรพชาจำวัดที่วัดประดิษฐาราม ตำบลบางรูป อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตลอดชีวิตของพระครูวิสุทธิบุญดิตถ์ (นวล ปริสุทฺโธ) ท่านมีผลงานทางการปกครองคณะสงฆ์อย่างโดดเด่น ได้รับการแต่งตั้งสมณศักดิ์และตำแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์มาตามลำดับ คือ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรีที่พระครูวิสุทธิบุญดิตถ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ และในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท ในพระราชทินานามเดิม คือ “พระครูวิสุทธิบุญดิตถ์” ทางด้านการปกครองคณะสงฆ์ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลทุ่งสัง ในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดประดิษฐาราม (วัดไสหร้า) ในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ และได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ พระครูวิสุทธิบุญดิตถ์ (นวลปริสุทฺโธ) ได้มรณภาพหลักจากเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ สิริอายุรวม ๙๐ ปี ๗๐ พรรษา มีผลงานทั้งด้านการปกครองคณะสงฆ์และด้านการพัฒนาชุมชนเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย 

Download

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕