หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » นภเกตน์ ตารมย์
 
เข้าชม : ๑๗๑ ครั้ง
องค์ประกอบภาวะผู้นำเชิงพุทธตามหลักทุติยปาปณิกสูตรของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
ชื่อผู้วิจัย : นภเกตน์ ตารมย์ ข้อมูลวันที่ : ๑๘/๑๒/๒๐๑๘
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารจัดการคณะสงฆ์)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  วิโรจน์ พรหมสุด
  สำเริง จันชุม
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๘ มีนาคม ๒๕๖๑
 
บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย คือ ๑) เพื่อศึกษาภาวะผู้นำเชิงพุทธตามหลักทุติยปาปณิกสูตรของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ๒) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำเชิงพุทธตามหลักทุติยปาปณิกสูตรของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญในครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ และผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ จำนวน ๕๐๐ คน และผู้เชี่ยวชาญ ๕ ท่านในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่ได้จากการสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง วิเคราะห์ด้วยสถิติเบื้องต้น ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ความเบ้ ความโด่ง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป และตรวจสอบคุณภาพความตรงตามโครงสร้างของโมเดลแบบวัดด้วยใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง

ผลการวิจัยพบว่า

เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจมีความตรงตามเนื้อหา โดยค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคำถามผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ ๕ ท่าน มีค่าอยู่ระหว่าง ๐.๘๐ – ๑.๐๐ อำนาจจำแนกรายข้อ มีค่าระหว่าง ๐.๒๔ – ๐.๘๓  และความเที่ยงของแบบวัด มีค่าเท่ากับ ๐.๘๖ และสามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้ ๑) ภาวะผู้นำเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ อยู่ในระดับ มาก และ ๒) การวิเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผู้นำเชิงพุทธตามหลักทุติยปาปณิกสูตรของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ สามารถสรุปได้ว่า องค์ประกอบของภาวะผู้นำเชิงพุทธตามหลักทุติยปาปณิกสูตรของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ อยู่ในระดับ มาก 

Download

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕