หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » จันทร์ทนา เกลา
 
เข้าชม : ๑๙๗ ครั้ง
การพัฒนารูปแบบสะเต็มศึกษาโดยกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ โรงเรียนบ้านปากน้ำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
ชื่อผู้วิจัย : จันทร์ทนา เกลา ข้อมูลวันที่ : ๑๘/๑๒/๒๐๑๘
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารจัดการคณะสงฆ์)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  ธีระพงษ์ สมเขาใหญ่
  บุญเลิศ วีระพรกานต์
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑
 
บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) เพื่อพัฒนารูปแบบสะเต็มศึกษาโดยกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ โรงเรียนบ้านปากน้ำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒  ๒) เพื่อตรวจสอบรูปแบบสะเต็มศึกษาโดยกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ โรงเรียนบ้านปากน้ำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ มีผู้ให้ข้อมูลสำคัญโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ๑๐ คน ประกอบด้วย  ผู้บริหาร ครูวิชาการ และครูที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่มได้จากการเลือกแบบเจาะจง ๗ คน ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์  ผู้บริหาร ครูวิชาการ เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสัมภาษณ์และแบบตรวจสอบความเหมาะสม  ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบ 

ผลการวิจัยพบว่า

๑) รูปแบบสะเต็มศึกษาโดยกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ โรงเรียนบ้านปากน้ำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ประกอบด้วย ๖ องค์ประกอบ ดังนี้ (๑) การนำนโยบายการจัดการเรียนรู้โดยใช้สะเต็มศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการมาสู่การปฏิบัติ  (๒) การจัดทำกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  (๓) การจัดทำโครงสร้างเวลาเรียน โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาและจัดตารางเรียนกิจกรรมสะเต็มศึกษา (๔) การจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาโรงเรียนบ้านปากน้ำ  (๕) การส่งเสริมสนับสนุนของโรงเรียนในการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาโรงเรียนบ้านปากน้ำ และ (๖) การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การจัดกิจรรมสะเต็มศึกษาโรงเรียนบ้านปากน้ำ 

๒) ผลการตรวจสอบรูปแบบสะเต็มศึกษา พบว่า รูปแบบมีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้และมีความเป็นประโยชน์

  

 Download

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕