หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » พระอุดม อกิญจโน (รองสวัสดิ์)
 
เข้าชม : ๑๘๒ ครั้ง
ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อภาวะผู้นำตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของพระราชวรเวที (ชิต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าคณะจังหวัดสงขลา
ชื่อผู้วิจัย : พระอุดม อกิญจโน (รองสวัสดิ์) ข้อมูลวันที่ : ๑๘/๑๒/๒๐๑๘
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล
  สวัสดิ์ อโณทัย
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑
 
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาภาวะผู้นำตามหลักสัปปุริสธรรมของพระราช     วรเวที (ชิต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าคณะจังหวัดสงขลา ๒) เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำตามหลักสัปปุริสธรรม ของพระราชวรเวที (ชิต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าคณะจังหวัดสงขลา จำแนกตามพรรษา การศึกษา และประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่ง ๓) เพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริมภาวะผู้นำตามหลักสัปปุริสธรรม ของพระราชวรเวที (ชิต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าคณะจังหวัดสงขลา โดยการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งเป็นพระสังฆาธิการ จำนวน ๑๒๒ รูป กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๘๘ รูป โดยทำการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ/ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที ค่าสถิติทดสอบเอฟ และทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด

 

ผลการวิจัยพบว่า :

          . ภาวะผู้นำตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของพระราชวรเวที (ชิต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าคณะจังหวัดสงขลา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มี ๗ ด้านปุคคลปโรปรัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักบุคคล มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านกาลัญญุตา ความรู้จักกาลเวลา ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านปริสัญญุตา ความรู้จักชุมชนและสังคม

          . ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของพระ    ราชวรเวที (ชิต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าคณะจังหวัดสงขลา ของสังฆาธิการที่มีพรรษา วุฒิการศึกษาทางธรรม          วุฒิการศึกษาทางบาลี วุฒิการศึกษาทางโลก ประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่งพระสังฆาธิการ โดยรวมไม่แตกต่างกัน

          . ข้อเสนอแนะแนวทางส่งเสริมภาวะผู้นำตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ควรมีการส่งเสริมดังนี้ ด้านธัมมัญญุตา ควรหาหลักนโยบายเพื่อทำความเข้าใจกับคณะสงฆ์ทุกฝ่าย ด้านอัตถัญญุตา ควรจัดมีประชุมคณะสงฆ์ การสัมมนาหรืออบรมเพื่อสร้างแนวคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ในการบริหารงานคณะสงฆ์ให้ดีขึ้น ด้านอัตตัญญุตา พระสังฆาธิการควรวางตนให้เป็นที่ยอมรับของพระภิกษุสามเณร ด้านมัตตัญญุตา              พระสังฆาธิการควรตระหนักและปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ด้านกาลัญญุตา พระสังฆาธิการควรให้ความสำคัญกับเรื่องของการปฏิบัติงาน โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของคณะสงฆ์ ด้านปริสัญญุตา  พระสังฆาธิการควรมีการออกเผยแผ่ธรรมะ พบปะประชาชนจัดการปฏิบัติธรรม หรือสร้างกิจกรรมให้มีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้เกิดความสามัคคี และด้านปุคคลปโรปรัญญุตา ควรมีการแต่งตั้งบุคลากรในตำแหน่งพระสังฆาธิการและเลขานุการให้เหมาะสมกับภาระงานของคณะสงฆ์

 Download

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕