หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » สุพัฒนา บุญธรรม
 
เข้าชม : ๑๙๘ ครั้ง
การศึกษาวิเคราะห์วาทกรรมสร้างความปรองดองตามหลักวาจาสุภาษิตของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (สาขาวิชาสันติศึกษา)
ชื่อผู้วิจัย : สุพัฒนา บุญธรรม ข้อมูลวันที่ : ๒๕/๑๒/๒๐๑๘
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารจัดการคณะสงฆ์)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์
  พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐
 
บทคัดย่อ

        วิทยานิพนธ์ นี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ  ๑) เพื่อศึกษาการใช้วาทกรรมเพื่อสร้างความปรองดองของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ๒) เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับหลักวาจาสุภาษิตในคัมภีร์พระพุทธศาสนา   ๓) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ วาทกรรมสร้างความปรองดองตามหลักวาจาสุภาษิต ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  การดำเนินการวิจัย ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพภาคสนาม (Qualitative Field Research) โดยศึกษาจากการเก็บข้อมูลในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) ทั้งหมด ๙ ท่าน  

               ผลการวิจัยพบว่า

๑) วาทกรรมสร้างเพื่อสร้างความปรองดอง   เป็นเรื่องของอำนาจ การแสดงออกซึ่งข้อเท็จจริง หากต้องการทำให้สังคมไทยเกิดความปรองดอง  วาทกรรมต้องเป็นไปในทางที่สร้างสรรค์และก่อให้เกิดประโยชน์

๒)  หลักของวาจาสุภาษิต คือคำพูดที่ดีงาม เมื่อส่งไปยังถึงผู้ฟังทำให้เกิดความเชื่อมั่นในคำพูด เมื่อผู้ฟังเกิดความเชื่อมั่น ก็จะทำให้เกิดความปรองดองและสันติสุขในสังคม

๓) วาทกรรมสร้างความปรองดองตามหลักวาจาสุภาษิต ของพลเอกประยุทธ์  ในห้วงเวลาที่เก็บข้อมูล เดือนกันยายน ๒๕๕๙ พบว่า พลเอกประยุทธ์ พยายาม ที่จะสื่อสารผ่านวาทกรรม เพื่อให้สังคมเกิดความปรองดองโดยใช้พื้นที่ของรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ในการแนะนำผลงานของรัฐบาลที่บอกถึงความจริง ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์  ประกอบด้วยจิตที่มีเมตตา และเป็นวาจาที่สุภาพและน่าฟัง เป็นไปตามกรอบของวาจาสุภาษิต

Download

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕