หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » นายสาคร ศรีระวรรณ
 
เข้าชม : ๒๔๘ ครั้ง
การบริหารจัดการการศาสนศึกษาของสำนักศาสนศึกษาวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา วัดธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (๒๕๕๔)
ชื่อผู้วิจัย : นายสาคร ศรีระวรรณ ข้อมูลวันที่ : ๑๗/๐๗/๒๐๑๒
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  พระมหาบาง เขมานนฺโท, ดร.
  ผศ.ชอบ ดีสวนโคก
  ดร.ประยูร แสงใส
วันสำเร็จการศึกษา : 2554
 
บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์เรื่อง การบริหารจัดการการศาสนศึกษาของสำนักศาสนศึกษาวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา วัดธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) เพื่อศึกษาการจัดการศึกษาของผู้บริหารสำนักศาสนศึกษาวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา ๒) เพื่อศึกษาวิธีการส่งเสริมการศึกษาของผู้บริหารสำนักวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา ๓) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์การจัดการศึกษาของผู้บริหารสำนักศาสนศึกษาวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา วัดธาตุพระอารามหลวงสรุปผลการศึกษามีดังต่อไปนี้

                  วิธีการจัดการศึกษาของผู้บริหารสำนักวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา ได้นำหลักทฤษฎีการจัดการศึกษาทั้งตะวันออกตามแนวพุทธและตะวันตก มาประยุกต์อย่างครบวงจร เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน สื่อการเรียนการสอนตลอดจนบริบทที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ผู้ปกครองนักเรียน การจัดสถานศึกษาให้เหมาะสมแก่การเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  ในการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์จากอดีตถึงปัจจุบัน แบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ๆ คือ หลักสูตรในการเรียนการสอน ซึ่งประกอบด้วยจุดมุ่งหมาย ความเหมาะสมของหลักสูตรวิธีการดำเนินงาน การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน เช่น  จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีสอนของครู ประเภทของพระปริยัติธรรมแบ่งออกเป็น ๓ ประเภทหลัก คือ (๑) แผนกธรรม (๒) แผนกบาลี และ (๓) แผนกสามัญ ในปัจจุบัน เน้นการศึกษาแผนกสามัญ เพราะมีผู้สนใจเรียนมากกว่า ในการบริหารจัดการศึกษาของพระธรรมวิสุทธาจารย์ (เหล่ว สุมนมหาเถร) และพระเทพกิตติรังษี (ทองสา วรลาโภ) ที่ท่านได้บริหารจัดการการศึกษาโรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา ก็ได้อนุวัติตามยุคสมัยเพื่อให้เหมาะสมแก่ผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในการบริหารจัดการศึกษาทั้ง ๓ ประเภท โดยมีผลสัมฤทธิ์ในด้านพระปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลีมากกว่าแผนกสามัญศึกษา

                  ผู้บริหารสถานศึกษาสำนักศาสนศึกษาวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา  อย่างเช่น พระธรรมวิสุทธาจารย์ (เหล่ว สุมนมหาเถร)  และ พระเทพกิตติรังษี (ทองสา วรลาโภ) ได้มุ่งมั่นทุ่มเทแรงกายและแรงใจ  ในการที่จะพัฒนาสถานศึกษาให้มีทิศทางที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมุ่งส่งเสริมการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากการแบ่งสายงานการบริหารจัดการออกเป็นแต่ละฝ่าย เช่น ฝ่ายธรรมบาลี ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปกครอง เป็นต้น เพื่อให้แต่ละฝ่ายทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพของตน โดยสถานศึกษาได้ทุ่มเทสรรพกำลังในการสนับสนุนบุคลากร โดยเฉพาะครูผู้สอนให้มีขวัญและกำลังใจด้วยดีมาตลอด และยังได้ให้ทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องแก่ผู้เรียนดี ประพฤติดี จำนวนหลายรูปที่สามารถสอบไล่เข้าสถาบันการศึกษาอื่นๆ ของรัฐเมื่อจบการศึกษาจากสถานศึกษานี้ไปแล้ว และบุคคลเหล่านั้น ก็เป็นบุคลากรที่ดีขององค์กร หน่วยงานในการพัฒนาประเทศชาติ

            ผลสัมฤทธิ์การจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา คือ ความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี ส่วนแผนกสามัญศึกษานั้น มีจุดเด่น คือ ทำให้ผู้จบการศึกษาส่วนใหญ่สามารถที่จะสอบเข้าศึกษาต่อในระดับสถาบันการศึกษาต่างๆ และสามารถทำงานในหน้าที่หรือตำแหน่งสำคัญหลายด้านทางสังคม โดยจะเห็นได้จากเกียรติคุณต่างๆ ที่โรงเรียนได้รับจากองค์กรและมหาวิทยาลัย ในด้านพฤติกรรมของผู้เรียนก็เป็นที่น่าภูมิใจ เพราะเป็นบุคคลที่ทำประโยชน์แก่ตนและครอบครัว หากคิดเป็นร้อยละ จะเห็นว่า ร้อยละ ๒๐ ของผู้ที่จบการศึกษา สามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยได้ ขณะเดียวกัน ผู้เรียนยังได้ตระหนักต่อบทบาทของความเป็นศาสนทายาทที่ดีช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อีกทางหนึ่ง โดยประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยของวัดและในความเป็นพระภิกษุสามเณรอันส่งผลต่อการปกครองคณะสงฆ์ในภาพรวม ตลอดจนการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาและทำให้เกิดศรัทธาแก่ประชาชนผู้ส่งบุตรหลานมาศึกษาในโรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยาวัดธาตุ

 

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕