หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


ข้อมูลเรื่อง


มหาวิทยาลัย


การบริหาร

วิชาการ

การวิจัย

หลักสูตรมหาวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

คณะและส่วนงาน

ทำบุญกับมหาจุฬาฯ

งานบริการวิชาการแก่สังคม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กฎระเบียบและประกาศ


ข้อมูลสำหรับ

อาจารย์/บุคลากร

นิสิต

สมาคมศิษย์เก่า  สถิติเข้าชมส่วนงาน  
ของวิทยาเขต
คลิ๊กเพื่อเลือกส่วนงาน
กรุงเทพ ฯ
คณะ/บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาเขต
วิทยาลัยสงฆ์
ห้องเรียน
 รองอธิการบดี
พระศรีคัมภีรญาณ (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ/วันจันทร์) ศ.ดร.
รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ

ป.ธ.๙,ศษ.บ.,พธ.ม.,Ph.D(Pali&Buddhist Studies)
วันที่เข้ารับตำแหน่ง ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๑๙๙/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
วัน/เดือน/ปี เกิด ๒๘ กันยายน ๒๕๐๓
สถานที่เกิด ต. โคกกลาง อ. ลำปลายมาศ จ. บุรีรัมย์
การศึกษา - เปรียญธรรม ๙ ประโยค
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.), สาขาวิชาพระพุทธศาสนา,
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- Ph.D.(Pali&Buddhist Studies), BHU, India
ประวัติการทำงาน พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นเจ้าหน้าที่ประจำกองวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นรักษาการผู้อำนวยการกองวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นผู้อำนวยการกองวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นรักษาการรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นรักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (วาระที่ ๑)
พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (วาระที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นรักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ตำแหน่งทาง
ทางวิชาการ
ศาสตราจารย์ ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์
เกียรติคุณ รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ (เสมาธรรมจักร) ประเภทส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา สาขาการแต่งหนังสือทางพระพุทธศาสนา
สถานที่ทำงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ชั้น ๑ ห้อง ๑๐๑ วัดมหาธาตุ พระนคร กรุงเทพฯ
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดปากน้ำ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕