ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนายฐิติวัฒน์ หวังสุขใจ เป็นวิทยากากร อบรมโครงการพัฒนาบุคลโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช หลักสูตรการพัฒนารายวิชาการเรียนการสอนออนไลน์ และการสอบออนไลน์ (MCU e-Learning, MCU e-Testing, Teaching Conference) อบรมแบบออนไลน์ (Workshop by Video Conference) การอบรมครั้งนี้ได้รับความเมตตาจาก พระสุวรรณเมธาภรณ์ ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการอบรม ระหว่าง วันที่ ๑๑-๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก