รองอธิการบดี
พระเทพสีมาภรณ์


รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา
061-019-5551

สถานที่เกิด -
ตำแหน่งทางวิชาการ -
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ -
ที่อยู่ปัจจุบัน -
สถานที่ทำงาน

-  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเขตนครราชสีมา ๔๑๙ หมู่ ๖ ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐

การติดต่อ

- ๐๖๑-๐๑๙-๕๕๕๑

การศึกษา -
ประวัติการทำงาน

พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็น เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เจ้าอาวาสวัดบึง พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

ประวัติการศึกษาดูงาน -
ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย -
ตำราวิชาการ -
ที่ปรึกษา -
งานบริการสังคม -
รางวัล / เกียรติบัตร
หรือการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
-