ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะพุทธศาสตร์รับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
23 เม.ย. 62 | ข่าวรับสมัครนิสิต
351

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

    หลักสูตรระดับปริญญาตรี
  

          สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  (ภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ)
          สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา  (ภาคภาษาไทย)
          สาขาวิชาศาสนา  (ภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ)
          สาขาวิชาปรััชญา  (ภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ)
          สาขาวิชาบาลีและสันสกฤต (ภาคภาษาไทย)

          ภาคภาษาไทย  โทร. 035-248-096 หรือสมัครออนไลน์ได้ที่สำนักทะเบียนและประเมินผล reg.mcu.ac.th
          ภาคภาษาอังกฤษ (Englist Programe)  โทร. 035-248- 000 ต่อ 8210
                                     (Mr.Duangdee) Tel.089-516-7544
                                     (Mr.Dhanint) Tel. 095-730-5672

หลักสูตรปริญญาโท
          สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ   อ่านรายละเอียดได้ ที่นี้
                  ผศ.ดร.กฤต ศรียะอาจ โทร.081-142-6651
                   พระครูธรรมบาล (พิจิตร) โทร. 081-634-4943

                  คุณไชยา เสนแสนยา  โทร. 098-387-5997
              Download ใบสมัครได้ที่นี้    
             ดูโปรชั่วได้ที่นี้
             

           สาขาวิชาพระไตรปิฏกศึกษา  อ่านรายละเอียดได้ที่นี้
                  พระมหาสุขสันติ์  สุขวฑฺฒโน,ดร.  โทร.092-635-6554

                  นางสาวณัชชา อมราภรณ์ โทร.061-614-2498 
              Download ใบสมัครได้ที่นี้ 
             ดูโปรชั่วได้ที่นี้

    หลักสูตรปริญญาเอก
          สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ อ่านรายละเอียดได้ที่นี้
                   ผศ.ดร.กฤต ศรียะอาจ โทร.081-142-6651

                   คุณไชยา เสนแสนยา  โทร. 098-387-5997
              Download ใบสมัครได้ที่นี้
             ดูโปรชั่วได้ที่นี้            

          สาขาวิชาพระไตรปิฏกศึกษา ดูรายละเอียดได้ที่นี้
                  พระมหาสุขสันติ์  สุขวฑฺฒโน,ดร.  โทร.092-635-6554

                  นางสาวณัชชา อมราภรณ์ โทร.061-614-2498
              Download ใบสมัครได้ที่นี้
             ดูโปรชั่วได้ที่นี้

แสดงความคิดเห็น