ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศศูนย์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แนวทางปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)
15 พ.ค. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
338

ประกาศศูนย์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง แนวทางปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)

---------------------------------------------

​ตามที่มีคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๒๒๗/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) (ฉบับที่ ๙) ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ดังทราบแล้ว นั้น


​ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ศูนย์ควบคุมและป้องกันฯ หรือ ศปค.มจร จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และมาตรการที่มหาวิทยาลัยกำหนดอย่างเคร่งครัด ดังนี้

​๑. ให้ผู้บริหาร บุคลากรและลูกจ้าง จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ณ สถานที่พัก (Work From Home) เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามระดับชั้น และให้หัวหน้าส่วนงานนัดประชุมออนไลน์บุคลากรในสังกัด เพื่อติดตามภาระงานพร้อมทั้งให้คำปรึกษาตามเห็นสมควร ทุก ๗ วันทำการ


๒. ให้ผู้บริหาร บุคลากร ลูกจ้าง นิสิตและผู้ที่พักอาศัยอยู่ในมหาวิทยาลัยต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว และต้องสวมให้ถูกวิธีตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ

​เมื่อพบผู้ไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้หัวหน้าส่วนงานหรือผู้กำกับดูแลว่ากล่าวตักเตือนและสั่งให้ผู้นั้นปฏิบัติให้ถูกต้อง

​๓. เปิดประตูทางเข้า - ออก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉพาะประตูตรงกลางด้านหน้าเท่านั้น

บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยจะต้องแสดงบัตรและติดสติกเกอร์ของมหาวิทยาลัย ทุกรูป/คน ส่วนบุคคลภายนอกทุก รูป/คน จะต้องแลกบัตร ณ จุดคัดกรองก่อนเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัย

​สำหรับผู้ที่มาปฏิบัติงานหรือติดต่องาน จะต้องผ่านการคัดกรองด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ณ จุดคัดกรองที่กําหนด และต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันฯ อย่างเคร่งครัด

​๔. ในการฉันภัตตาหารเช้าและเพลของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตฝ่ายบรรพชิตที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมถวาย ในช่วงภาวะวิกฤตเช่นนี้ ให้แต่ละรูปมารับภัตตาหารและนำกลับไปฉันที่พักของตนเอง

​๕. ให้ฝ่ายอาคารสถานที่ ดูแลทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณอาคารและพื้นที่ของมหาวิทยาลัย เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว ตามความเหมาะสม

​๖. ให้ฝ่ายกิจการนิสิต กำกับดูแลบุคลากร ลูกจ้างและนิสิตที่พักอาศัยอยู่ภายในหอพักนิสิตทุกแห่ง เพิ่มความเข้มงวดการเข้า - ออกหอพัก รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

​๗. ให้บริษัทผู้รับจ้างก่อสร้างและจ้างเหมาบริการในมหาวิทยาลัย สั่งการและกำกับดูแลคนงานให้ปฏิบัติตามมาตรการของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

​๘. กรณีอื่นใดนอกเหนือจากนี้ มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และคณะ พิจารณากำหนดและสั่งการ ตามที่เห็นสมควร และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการศูนย์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)

​๙. ในส่วนของวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ และหน่วยวิทยบริการทุกแห่ง ให้นำแนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ไปปรับใช้โดยอนุโลม ตามความเหมาะสม 

​ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

​​ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๐
  31 พ.ค. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  575
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๙)
  15 พ.ค. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  915
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๘)
  30 เม.ย. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  481
 • ศูนย์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค - 19 มจร ขอความร่วมมือผู้บริหาร บุคลากร ลูกจ้าง และนิสิต (ส่วนกลาง) ได้กรอกข้อมูลตามลิงค์ด้านล่าง ตั้งแต่บัดนี้ - 19 เมษายน 2564
  17 เม.ย. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  248
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๗)
  14 เม.ย. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  1875