ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศวันและเวลาสอบสัมภาษณ์ลูกจ้าง (ออนไลน์) ประเภทวิชาการ
01 มี.ค. 65 | รับสมัครบุคลากร
206

ประกาศวันและเวลาสอบสัมภาษณ์ลูกจ้าง (ออนไลน์)

ประเภท วิชาการ

*****************

          ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ทดสอบความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เป็นที่เรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้

         ๑. Ven. Metteyya Beliatte

         ๒. Ven. Nguyen Anh Tuan

สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ในวันจันทร์ ที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting Id: ๗๓๑ ๔๓๒ ๒๗๔๕

เกณฑ์การตัดสิน

          ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ คือผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละวิชา คือวิชาความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก

ระเบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบสัมภาษณ์ออนไลน์

  • ๑. ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม
  • ๒. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ โดยเคร่งครัด
  • ๓. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตรวจสอบสัญญาณ Internet ให้แน่ใจ ว่าสามารถใช้งานได้ และสถานที่สอบสัมภาษณ์มีแสงสว่างเพียงพอให้เห็นหน้าผู้สอบสัมภาษณ์ได้อย่างชัดเจน สามารถมองเห็นจากกล้อง
  • ๔. ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องอยู่ในห้องเพียงลาพัง ไม่มีบุคคลอื่นรบกวน

 ประกาศ  ณ  วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(พระมหาสาธิต สาธิโต, ดร.)

ผู้อำนวยการกองกลาง

*ดาวน์โหลดเอกสารประกาศนี้

*แหล่งข่าว : https://central.mcu.ac.th/?p=8259