บทความวิชาการ
ภาษากับการสื่อสาร
31 ม.ค. 58 | พระพุทธศาสนา
800

ผู้แต่ง :: พีรพงษ์ มาลา

ภาษากับการสื่อสาร

พีรพงษ์ มาลา (2548)

ภาษากับการสื่อสาร ทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร สำหรับบุคคลทั่วไป การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก