คณะกรรมการกำกับดูแลนโยบายและแผนพัฒนา
ประธาน
คณะกรรมการกำกับดูแลนโยบายและแผนพัฒนา


รศ.ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิชาการ กรรมการนายสนิท ไชยวงค์คต
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านบริหาร กรรมการดร.สำราญ ทองแพง
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านงบประมาณ กรรมการรศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล
กรรมการรศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป กรรมการนายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
ผู้แทนจากสำนักงบประมาณ
กรรมการผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการนายวิทยา บุรณศิริ
กรรมการรศ.ดร.ธีรยุทธ พึ่งเทียร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กรรมการผศ.ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบาย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการพระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี
ผู้อำนวยการกองแผน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดร.ทักษิณ ประชามอญ
รองผู้อำนวยการกองแผน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ