คณะกรรมการกำกับดูแลนโยบายและแผนพัฒนา
ประธาน
คณะกรรมการกำกับดูแลนโยบายและแผนพัฒนา


พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร.
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพระราชปริยัติมุนี,รศ.ดร.
คณบดีคณะพุทธศาสตร์ กรรมการพระราชสุตาภรณ์,รศ.ดร.
คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการพระศรีสิทธิมุนี
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กรรมการพระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร.
คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กรรมการรศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป กรรมการนางสาวนวลทิพย์ โกมลเมศ
กรรมการรศ.ดร.ธีรยุทธ พึ่งเทียร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กรรมการผศ.ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการผศ.ดร.อิทธิพล แก้วพิลา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการวิทยาเขต กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการพระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี
ผู้อำนวยการกองแผน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ