คณะกรรมการกำกับดูแลนโยบายและแผนพัฒนา
ประธาน
คณะกรรมการกำกับดูแลนโยบายและแผนพัฒนา


พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร.
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพระเทพวัชราจารย์,รศ.ดร.
คณบดีคณะพุทธศาสตร์ กรรมการพระราชสุตาภรณ์,รศ.ดร.
คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการพระศรีสิทธิมุนี
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กรรมการพระวชิรกิตติบัณฑิต,รศ.ดร.
คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กรรมการรศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป กรรมการนางสาวนวลทิพย์ โกมลเมศ
กรรมการผศ.ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการพระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี
ผู้อำนวยการกองแผน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ