www.weipinxgt.com www.hdf598.com www.rzkfqcg.com www.ywd100.com www.gzunitrade.com www.5aziyuan.com www.alsclean.com www.ynzsgc.com www.sdldtg.com www.i-sarima.com www.aijianbing.com www.xushiweigou.com www.haoyulongsp.com www.binqimotor.com www.kenminamipainting.com www.erli30.com www.cdhg88.com www.horse-home.com www.myjxzp.com www.dgselling.com www.chenlongjiancai.com www.zhongkuanwuliu.com www.huameide-sz.com www.shouxitongban.com www.scgcjx0207.com www.qdshengqian.com www.3w800.com www.kl-ad.com www.imshenghuo.com www.xxanlhw.com www.hfkaibo.com www.wlwservice.com www.jxguanghua.com www.zkld2009.com www.duanem.com www.hzwjzs.com www.chdlav.com www.lyxszl.com www.xinlaihuijiaju.com www.hrwholecare.com www.yingyang168.com www.honeywell-lk.com www.yushusanjiangyuanbao.com www.kangningyiyuan.com www.xzkjsxx.com www.jztushuguan.com www.gksswh.com www.jakjxx.com www.yyxlzw.com www.dwdzxx.com www.shszjzx.com www.skf-nsk-fag-ntn.com www.shanghailvhua.com www.yomandoors.com www.wenchengvote.com www.cn-sportsprotectors.com www.fuyixuantc.com www.jiayongdiant.com www.reshousuoj.com www.wuxitianzhile.com www.lsallx.com www.ravor-system.com www.jhbrq.com www.mirrvoll.com www.likekiwi.com www.hbclzqcj.com www.cqqfbxgm.com www.nmgdwjlw.com www.zmdjtzfw.com www.xunchengchaju.com www.gssx-pxgl.com www.sha-jing.com www.zysjmbj.com www.131701.com www.tlyhyy.com www.hbfbfz.com www.hljpadm.com www.fenxiangzhuan005.com www.jv001.com www.ruiyucnc.com www.zhuochenglaser.com www.zhaoshudeng.com www.facebook-france.com www.yuxianchu.com www.139yes.com www.lazonaentertainment.com www.eastofedens.com www.latelier-gourmet.com www.kaisyomaru.com www.tenglonghb.com www.bdsmfreevids.com www.gzshbzw.com www.ymgb0991.com www.setonohanayome.com www.attachmentmoms.com www.njmzyjg.com www.hi4r.com www.exotic-nails.com www.ef25.com www.lslcxx.com
คณะกรรมการกำกับดูแลนโยบายและแผนพัฒนา
ประธาน
คณะกรรมการกำกับดูแลนโยบายและแผนพัฒนา


พระเทพเวที,รศ.ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
กรรมการพระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร.
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการพระเมธีวรญาณ,ผศ.ดร.
คณบดีคณะพุทธศาสตร์ กรรมการพระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี, ดร.
คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการพระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท,รศ.ดร.
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กรรมการพระอุดมสิทธินายก,รศ.ดร.
คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กรรมการรศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป กรรมการนางสาวนวลทิพย์ โกมลเมศ
กรรมการผศ.ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการผศ.ดร.หัฏฐกรณ์ แก่นท้าว
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการวิทยาเขต
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการพระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี,ดร.
รก.ผู้อำนวยการกองแผน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการพระมหาเพ็ชร อธิปญฺโญ
ผู้อำนวยการกองกิจการวิทยาเขต
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ